preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Ivan Meštrović" Vrpolje

 > Naslovnica
Vijesti

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE, PRIPRAVNIK/ICA

Autor: Magdalena Mikulić, 2. 9. 2021.

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE, PRIPRAVNIK/ICA – stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva, puno radno vrijeme (40 sati  tjedno), 12 mjeseci, 1 izvršitelj, rad u matičnoj školi

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20.) i dopisa Ministarstva znanosti i obrazovanja (KLASA:100-01/20-01/00005 URBROJ:533-05-21-0005) Plan prijema pripravnika u 2021. godini kroz mjeru „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva, Osnovna škola „Ivan Meštrović“, Vrpolje, Bana J. Jelačića 50, dana  2. rujna 2021. godine raspisuje:

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

 

UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE, PRIPRAVNIK/ICA – stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva, puno radno vrijeme (40 sati  tjedno), 12 mjeseci, 1 izvršitelj, rad u matičnoj školi

UVJETI:

Opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa prema Zakonu o radu (93/14, 127/17, 98/19), kandidati moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20.) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19, 75/20)

Posebni uvjeti: Sukladno mjeri HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo“, na natječaj se mogu javiti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih koje nemaju više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini

Prijavi treba priložiti:

- životopis,

- preslik diplome odnosno dokaza o stečenoj stručnoj spremi,

- preslik dokaza o državljanstvu

- uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s naznakom roka izdavanja, ne starije od 3 mjeseca od dana raspisivanja natječaja

-elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

- potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da je osoba prijavljena  u evidenciji nezaposlenih osoba

Rok za podnošenje prijava je  8 dana od dana objave na mrežnim stranicama  i oglasnim  pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim  stranicama i oglasnim pločama  školske ustanove.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima, odnosno na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), članka 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 143/13, 98/19), članka 48. stavaka 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata (NN 84/21) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/
/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C
5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48. stavaka 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 49. stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:

 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za
%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-
%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama škole (http://os-imestrovic-vrpolje.skole.hr/),
od 02.09.2021. do 10.09.2021., na adresu: Osnovna škola „Ivan Meštrović“ Bana J. Jelačića 50, Vrpolje s naznakom „za natječaj“

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanja u Osnovnoj školi „Ivan Meštrović“ Vrpolje koji se nalazi na poveznici http://os-imestrovic-vrpolje.skole.hr/upload/os-imestrovic-vrpolje/images/static3/996/attachment/Pravilnik_o_postupku_zaposljavanja_te_procj
eni_i_vrednovanju_kandidata_za_zaposljavanje_u_OS_I.Mestrovic,_Vrpolje.pdf

Kandidati su dužni u svojoj prijavi navesti adresu i e-mail adresu na koju će Škola dostaviti obavijest o datumu i vremenu testiranja.

Na web stranici Škole http://os-imestrovic-vrpolje.skole.hr/ biti će objavljeno područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, te vrijeme i mjesto održavanja testiranja najkasnije pet (5) dana prije održavanja testiranja.

Za kandidata koji ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku i ne vraćaju se.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola prema Zakonu o ravnopravnosti spolova ( NN 82/08, 60/17)

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici 

OSNOVNE ŠKOLE „IVAN MEŠTROVIĆ“ VRPOLJE  http://os-imestrovic-vrpolje.skole.hr/
 

KLASA: 112-01/21-01/19

URBROJ: 2178/11-01-21-1

Vrpolje, 02. rujna 2021. godine

 
Tražilica
Kalendar
« Kolovoz 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

Virtualna knjižnica

Školski list

 Kad zvoni

                     

Godina čitanja 2021

Anketa
Koliko često posjećujete našu web stranicu?

Brojač posjeta
Ispis statistike od 5. 1. 2015.

Ukupno: 182440
Danas: 1
Forum
CMS za škole logo
Osnovna škola "Ivan Meštrović" Vrpolje / Bana Josipa Jelačića 50, HR-35210 Vrpolje / os-imestrovic-vrpolje.skole.hr / ured@os-imestrovic-vrpolje.skole.hr
preskoči na navigaciju