preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Ivan Meštrović" Vrpolje

Poziv na testiranje

OSNOVNA ŠKOLA „IVAN MEŠTROVIĆ“ 

 VRPOLJE

Bana Josipa Jelačića 50

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata

za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu Povjerenstvo)

 

KLASA: 112-02/22-01/01

URBROJ: 2178-11-1-22-20

Vrpolje, 1. srpnja 2022. godine

 

Temeljem članka 14. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi  „Ivan Meštrović“, Vrpolje ( dalje: Pravilnik) upućujemo

 

POZIV NA PROCJENU ODNOSNO TESTIRANJE

 

kandidata/kandidatkinja prijavljenih na natječaj objavljen 20. lipnja 2022. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole „Ivan Meštrović“, Vrpolje.

 

 

NATJEČAJ ZA SPREMAČA/ICU,  NEODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME

 

POPIS KANDIDATKINJA,

 prema abecednom redu,

 

čije su prijave potpune i pravodobne te ispunjavaju sve uvjete iz natječaja te se pozivaju na testiranja:

 

 1. BLANKA BIŠČANIĆ
 2. ANA CINDRIĆ
 3. MARIJA JELEČEVIĆ
 4. EMILIJA MIKIĆ
 5. ŽELJKA PETROVIĆ
 6. LEA PLEVNIK
 7. VEDRANA ŠIMOVIĆ
 8. RUŽICA TUNUKOVIĆ
 9. KATA ZELIĆ

Testiranje će sukladno Pravilniku biti pisano i usmeno.

 

 1. PISANA PROCJENA ODNOSNO TESTIRANJE održat će se u:

četvrtak 7. srpnja 2022. u 10:30 sati u Osnovnoj školi “Ivan Meštrović“ , Bana Jelačića 50, 35210 Vrpolje i trajat će najduže 45 minuta.

 

Pravila prilikom pisanog testiranja:

 • Svi kandidati su dužni sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu ili putovnicu) radi utvrđivanja identiteta,
 • Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju,
 • Kandidat koji ne pristupi testiranju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatra se da je odustao od prijave na natječaj,
 • Za vrijeme pisane provjere nije dopušteno: koristiti se bilo kavom literaturom ili bilješkama, napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, razgovarati ili ometati druge kandidate/kandidatkinje,
 • Kandidati su se dužni pridržavati svih epidemioloških mjera i preporuka koje vrijede u školskim ustanovama , a na iste će ih još upozoriti članovi Povjerenstva.

 

 1. USMENA PROCJENA ODNOSNO TESTIRANJE održat će se u:

četvrtak 7. srpnja 2022. u 11:30 sati Osnovnoj školi “Ivan Meštrović“ , Bana Jelačića 50, 35210 Vrpolje

 

Na usmeno testiranje pozivaju se svi kandidati iz Popisa kandidata. Kandidati koji ne pristupe pisanom testiranju neće moći pristupiti ni usmenoj provjeri.

Usmeno testiranje pojedinog kandidata u pravilu ne traje dulje od 15 minuta, a kandidati će pristupiti provjeri prema rasporedu koji je utvrđen u Popisu kandidata.

 

Pravila prilikom usmenog testiranja:

 • Svi kandidati su dužni sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu ili putovnicu) radi utvrđivanja identiteta,
 • Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju,
 • Kandidat koji ne pristupi testiranju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatra se da je odustao od prijave na natječaj,
 • Kandidati su se dužni pridržavati svih epidemioloških mjera i preporuka koje vrijede u školskim ustanovama , a na iste će ih još upozoriti članovi Povjerenstva.

Nakon provedenih testiranja i utvrđivanja rezultata testiranja Povjerenstvo isti dan sastavlja rang listu  kandidata koju dostavlja ravnatelju Škole.

 1. OPIS POSLOVA I PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU ZA TESTIRANJE

 

OPIS POSLOVA:

Na temelju Pravilnika o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi (NN 2/2011 i 40/2014)

 

PRAVNI IZVORI I PODRUČJA ZA PRIPREMU ZA TESTIRANJE:

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
 2. Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama,
 3. Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi,
 4. Zakon o radu,
 5. Higijena i ekologija na radnom mjestu,
 6. Poznavanje poslova spremača na temelju prethodnog radnog iskustva,
 7. Stavovi prema radu i suradnji.

 

 

Povjerenstvo za procjenu i testiranje kandidata

Priloženi dokumenti:
Poziv na testiranje.docx


Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Osnovna škola „Ivan Meštrović“, Vrpolje, Bana J. Jelačića 50, dana 14. lipnja 2022. godine raspisuje:

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

 

1. SPREMAČ/ICA  (m/ž) – 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme - 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, rad u Matičnoj školi u Vrpolju, a prema potrebi rad u područnim školama

 

UVJETI:

  Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu (93/14, 127/17 i 98/19),           te uvjetima iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete prema članku 10. Pravilnika o radu Osnovne škole „Ivan Meštrović“ Vrpolje ( KLASA: 003-05/20-01/06, URBROJ: 2178/11-01-20-3 od 19. lipnja 2020. godine):

 • završena osnovna škola.

 

Prijavi treba priložiti:

- životopis,

- preslika svjedodžbe, odnosno dokaza o stečenoj stručnoj spremi,

- preslika dokaza o državljanstvu

- uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s naznakom roka izdavanja, ne starije od 3 mjeseca od dana raspisivanja natječaja

- elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

Rok za podnošenje prijava je  8 dana od dana objave na mrežnim stranicama  i oglasnim  pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim  stranicama i oglasnim pločama  školske ustanove.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima, odnosno na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), članka 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 143/13, 98/19), članka 48. stavaka 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata (NN 84/21) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48. stavaka 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 49. stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:

 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama škole (http://os-imestrovic-vrpolje.skole.hr/),
od 20.6.2022. do 29.6.2022., na adresu: Osnovna škola „Ivan Meštrović“ Ulica bana J. Jelačića 50, 35210 Vrpolje s naznakom „za natječaj: radno mjesto spremač/ica“

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanja u Osnovnoj školi „Ivan Meštrović“ Vrpolje koji se nalazi na poveznici http://os-imestrovic-vrpolje.skole.hr/upload/os-imestrovic-vrpolje/images/static3/996/attachment/Pravilnik_o_postupku_zaposljavanja_te_procjeni_i_vrednovanju_kandidata_za_zaposljavanje_u_OS_I.Mestrovic,_Vrpolje.pdf

Na web stranici Škole http://os-imestrovic-vrpolje.skole.hr/ biti će objavljeno područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, te vrijeme i mjesto održavanja testiranja najkasnije pet (5) dana prije održavanja testiranja.

Za kandidata koji ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku i ne vraćaju se.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola prema Zakonu o ravnopravnosti spolova ( NN 82/08, 60/17)

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici 

OSNOVNE ŠKOLE „IVAN MEŠTROVIĆ“ VRPOLJE  http://os-imestrovic-vrpolje.skole.hr/
 

KLASA: 112-02/22-01/01

URBROJ: 2178-11-1-22-3

Vrpolje,   20. lipnja 2022. godine

Priloženi dokumenti:
Tekst natjecaja (1).docx


NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20.) i dopisa Ministarstva znanosti i obrazovanja (KLASA:100-01/20-01/00005 URBROJ:533-05-21-0005) Plan prijema pripravnika u 2021. godini kroz mjeru „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva, Osnovna škola „Ivan Meštrović“, Vrpolje, Bana J. Jelačića 50, dana  2. rujna 2021. godine raspisuje:

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

 

UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE, PRIPRAVNIK/ICA – stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva, puno radno vrijeme (40 sati  tjedno), 12 mjeseci, 1 izvršitelj, rad u matičnoj školi

UVJETI:

Opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa prema Zakonu o radu (93/14, 127/17, 98/19), kandidati moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20.) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19, 75/20)

Posebni uvjeti: Sukladno mjeri HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo“, na natječaj se mogu javiti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih koje nemaju više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini

Prijavi treba priložiti:

- životopis,

- preslik diplome odnosno dokaza o stečenoj stručnoj spremi,

- preslik dokaza o državljanstvu

uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s naznakom roka izdavanja, ne starije od 3 mjeseca od dana raspisivanja natječaja

-elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

- potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da je osoba prijavljena  u evidenciji nezaposlenih osoba

Rok za podnošenje prijava je  8 dana od dana objave na mrežnim stranicama  i oglasnim  pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim  stranicama i oglasnim pločama  školske ustanove.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima, odnosno na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), članka 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 143/13, 98/19), članka 48. stavaka 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata (NN 84/21) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:
 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/
/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C
5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48. stavaka 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 49. stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:
 

 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za
%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-
%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama škole (http://os-imestrovic-vrpolje.skole.hr/),
od 02.09.2021. do 10.09.2021., na adresu: Osnovna škola „Ivan Meštrović“ Bana J. Jelačića 50, Vrpolje s naznakom „za natječaj“

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanja u Osnovnoj školi „Ivan Meštrović“ Vrpolje koji se nalazi na poveznici http://os-imestrovic-vrpolje.skole.hr/upload/os-imestrovic-vrpolje/images/static3/996/attachment/Pravilnik_o_postupku_zaposljavanja_te_procj
eni_i_vrednovanju_kandidata_za_zaposljavanje_u_OS_I.Mestrovic,_Vrpolje.pdf

Kandidati su dužni u svojoj prijavi navesti adresu i e-mail adresu na koju će Škola dostaviti obavijest o datumu i vremenu testiranja.

Na web stranici Škole http://os-imestrovic-vrpolje.skole.hr/ biti će objavljeno područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, te vrijeme i mjesto održavanja testiranja najkasnije pet (5) dana prije održavanja testiranja.

Za kandidata koji ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku i ne vraćaju se.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola prema Zakonu o ravnopravnosti spolova ( NN 82/08, 60/17)

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici 

OSNOVNE ŠKOLE „IVAN MEŠTROVIĆ“ VRPOLJE  http://os-imestrovic-vrpolje.skole.hr/
 

KLASA: 112-01/21-01/19

URBROJ: 2178/11-01-21-1

Vrpolje, 02. rujna 2021. godine

 


Natječaj za voditelja/icu računovodstva

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17. i 68/18), Osnovna škola „Ivan Meštrović“, Vrpolje, Bana J. Jelačića 50, dana  4. rujna 2019. godine raspisuje:

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

 

VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA  (m/ž)  - 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme– 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena

 

UVJETI:

Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete prema Pravilniku o radu Osnovne škole „Ivan Meštrović“ Vrpolje

a) završen diplomski sveučilišni studij ekonomije odnosno visoka stručna sprema ekonomske struke - računovodstvenog ili financijskog smjera  stečena prema ranijim propisima preddiplomski ili stručni studij ekonomije - računovodstveni ili financijski smjer za sve navedene struke i godina dana radnog iskustva na poslovima računovodstva.

            b) stručni studij ekonomije - računovodstveni ili financijski smjer odnosno viša stručna sprema ekonomske struke - računovodstvenog ili financijskog smjera za sve navedene struke stečena prema ranijim propisima i godina dana radnog iskustva na poslovima računovodstva.

ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovog stavka.

Prijavi treba priložiti:

- životopis,

- preslik diplome odnosno dokaza o stečenoj stručnoj spremi,

- preslik dokaza o državljanstvu

- uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona s naznakom roka izdavanja ne starije od 3 mjeseca od dana raspisivanja natječaja

-elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

 

Rok za podnošenje prijava je  8 dana od dana objave na mrežnim stranicama  i oglasnim  pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim  stranicama i oglasnim pločama  školske ustanove.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama škole (http://os-imestrovic-vrpolje.skole.hr/),
od 4.9.2019. do 12.9.2019., na adresu:

 Osnovna škola „Ivan Meštrović“ Bana J. Jelačića 50, Vrpolje s naznakom „za natječaj“

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni pristupiti procjeni odnosno testiranju prema Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanja u Osnovnoj školi „Ivan Meštrović“ Vrpolje http://os-imestrovic-vrpolje.skole.hr/upload/os-imestrovic-vrpolje/images/static3/996/attachment/Pravilnik_o_postupku_zaposljavanja_te_procjeni_i_vrednovanju_kandidata_za_zaposljavanje_u_OS_I.Mestrovic,_Vrpolje.pdf

Kandidati su dužni u svojoj prijavi navesti e-mail adresu na koju će Škola dostaviti obavijest o datumu i vremenu testiranja.

 Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj obavlja procjenu kandidata pismeno i usmeno.

Na web stranici Škole http://os-imestrovic-vrpolje.skole.hr/ biti će objavljeno područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, te vrijeme i mjesto održavanja testiranja najkasnije pet (5) dana prije održavanja pismenog testiranja.

Poziv kandidatima na usmeno testiranje Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objavit će na mrežnoj stranici Škole  najmanje tri (3) dana prije dana određenog za usmeno testiranje.

Za kandidata koji ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku i ne vraćaju se.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće razmatrati


Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

 

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici 

OSNOVNE ŠKOLE „IVAN MEŠTROVIĆ“ VRPOLJE  http://os-imestrovic-vrpolje.skole.hr/
 

 

 

 

KLASA: 112-02/19-01/02

URBROJ: 2178/11-01-19-1

Vrpolje, 4. rujna 2019. godine


Obavijest svim kandidatima natječaja

REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO – POSAVSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA „IVAN MEŠTROVIĆ“

V R P O LJ E

 

KLASA: 112-03/17-01/301

URBROJ:2178/11-01-17-26

Vrpolje, 13. studenoga 2017. godine

 

PREDMET: Obavijest svim kandidatima natječaja

 

Nakon objavljenog natječaja Osnovne škole „Ivan Meštrović“ Vrpolje za tajnika/cu Škole na određeno puno radno vrijeme, objavljenog dana 30. listopada 2017. godine na mrežnoj stranici HZZ-a, mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole, temeljem uvida u natječajnu dokumentaciju i prijedloga ravnatelja, Školski odbor je na sjednici, održanoj dana 10. studenoga 2017. godine, ravnatelju Škole dao prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme sa sljedećim kandidatom:

tajnik/ca Škole – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

 

- DUBRAVKA BERAKOVIĆ, mag.iur,

 

S poštovanjem,

RAVNATELJ:

Miroslav Zmaić, prof., v.r.


Natječaj za radno mjesto

Brodsko-posavska županija

Osnovna škola „Ivan Meštrović“

              Vrpolje

Klasa: 112-03/17-01/301

Urbroj: 2178/11-01-17-1

Vrpolje, 30.10.2017.godine

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN RH 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12, 86/12,126/12,94/13,152/14 i 7/17) ravnatelj Osnovne škole „Ivan Meštrović“ Vrpolje Miroslav Zmaić, prof. objavljuje

        NATJEČAJ

       za popunu slobodnog  radnog mjesta

 1. Tajnik/ica, 1 izvršitelj/ica, VSS/VŠS pravne struke  – određeno puno radno vrijeme – 40 sati tjedno, zamjena

Uvjeti: Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN RH 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12, 86/12,126/12,94/13,152/14 i 7/17).

Uz prijavu na natječaj obvezno priložiti: životopis, presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi (diploma,potvrda o završenom fakultetu), presliku domovnice, presliku rodnog lista, uvjerenje o nekažnjavanju i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci), presliku potvrde o stažu osiguranja (HZMO).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruju.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole (30.10.2017. – 07.11.2017.)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

          Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavite osobno ili poštom na navedenu adresu.

Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljena na web stranicama škole : www.os-imestrovic-vrpolje.skole.hr (pod natječaj)

Kandidati imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju izabranog kandidata.

                                                              Datum objave:30.10.2017.g.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA "IVAN MEŠTROVIĆ" VRPOLJE

BANA JOSIPA JELAČIĆA 50

35210 VRPOLJE

(za natječaj)


Obavijest svim kandidatima natječaja

           REPUBLIKA HRVATSKA

    BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA „IVAN MEŠTROVIĆ“

                  V R P O L J E

 

KLASA:112-03/17-01/207

URBROJ:2178/11-01-17-8

 

U Vrpolju, 6.09.2017. godine

 

 

 

PREDMET: Obavijest svim kandidatima natječaja

Nakon objavljenog natječaja Osnovne škole „Ivan Meštrović“, Vrpolje objavljenog na mrežnoj stranici HZZ-a, mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole od 24.08.2017., temeljem uvida u natječajnu dokumentaciju i suglasnosti Školskog odbora na sjednici održanoj 6.09.2017., ravnatelj  je odlučio zasnovati radni odnos sa sljedećim kandidatom:

1. spremač/ica, 1 izvršitelj -  određeno puno radno vrijeme  

      - MARICA DRAGUN, SSS

 

 

 

S poštovanjem,

RAVNATELJ:

Miroslav Zmaić, prof.


OBAVIJEST KANDIDATIMA NATJEČAJA OD 28.4.2017.

REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA „IVAN MEŠTROVIĆ“

                  V R P O L J E

 

KLASA:112-02/17-01/113

URBROJ:2178/11-01-17-4

 

U Vrpolju, 11. 05. 2017. godine

 

PREDMET: Obavijest svim kandidatima natječaja

Nakon objavljenog natječaja Osnovne škole „Ivan Meštović“, Vrpolje objavljenog na mrežnoj stranici HZZ-a, mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole od 28.04.2017., temeljem uvida u natječajnu dokumentaciju i suglasnosti Školskog odbora na sjednici održanoj 11. 05. 2017., ravnatelj  je odlučio zasnovati radni odnos sa sljedećim kandidatom:

1. kuhar/ica, 1 izvršitelj -  neodređeno puno radno vrijeme  

      - MARINA ZMAIĆ, kuharica

 

 

 

S poštovanjem,

RAVNATELJ:

Miroslav Zmaić,v.r.


Natječaj za radno mjesto

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN RH 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12, 86/12,126/12,94/13,152/14,7/17) ravnatelj Osnovne škole „Ivan Meštrović“ Vrpolje Miroslav Zmaić, prof. raspisuje 

NATJEČAJ

za popunu slobodnog radnog mjesta

 (m/ž)

 1. Kuhar/ica, 1 izvršitelj  – neodređeno puno radno vrijeme – 40 sati tjedno, upražnjeni poslovi      

Uvjeti utvrđeni Pravilnikom o radu Osnovne škole „Ivan Meštrović“ Vrpolje KLASA: 003-05-01-15, URBROJ: 2178/11-01-15-32: „ Uvjet za kuharicu je završena srednja škola - program kuhar odnosno KV kuhar i završen tečaj higijenskog minimuma.“

Uz prijavu na natječaj obvezno priložiti: zamolbu, životopis, presliku svjedodžbe, presliku rodnog lista, original uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci), presliku potvrde o stažu osiguranja (HZMO), preslika potvrde o završenom tečaju higijenskog minimuma. 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruju.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole (28.04.2017. – 06.05.2017.)

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku.

Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljeni na web stranicama škole : www.os-imestrovic-vrpolje.skole.hr (pod natječaj)

Kandidati imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju izabranog kandidata.

Napomena: Izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Datum objave: 28.4.2017.g.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na navedenu adresu.

Prijave dostaviti na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA "IVAN MEŠTROVIĆ" VRPOLJE

BANA JOSIPA JELAČIĆA 50

35210 VRPOLJE

(za natječaj)


OBAVIJEST KANDIDATIMA NATJEČAJA OD 3.11.2016.

Temeljem uvida u natječajnu dokumentaciju i prijedloga ravnatelja, Školski odbor na sjednici održanoj 15. 11. 2016. izabrao je kandidata za učitelja/icu MATEMATIKE I INFORMATIKE

 

           REPUBLIKA HRVATSKA

    BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA „IVAN MEŠTROVIĆ“

                  V R P O L J E

KLASA:112-02-01-16

URBROJ:2178/11-01-16-255-6

U Vrpolju, 15. 11. 2016. godine

 

Nakon objavljenog natječaja Osnovne škole „Ivan Meštović“, Vrpolje objavljenih na mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole od 3.11.2016., temeljem uvida u natječajnu dokumentaciju i prijedloga ravnatelja, Školski odbor je na sjednici održanoj 15. 11. 2016. izabrao sljedećeg kandidata:

1. UČITELJ/ICA MATEMATIKE I INFORMATIKE – PUNO ODREĐENO VRIJEME – DO POVRTAKA ZAPOSLENICE S NEPLAĆENOG DOPUSTA

      - ANDREA GUDELJ – MAGISTRA EDUKACIJE MATEMATIKE I INFORMATIKE

 

Temeljem uvida u natječajnu dokumentaciju i prijedloga ravnatelja, Školski odbor na sjednici održanoj 15. 11. 2016. izabrao je kandidata za učitelja/icu engleskog jezika

 

           REPUBLIKA HRVATSKA

    BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA „IVAN MEŠTROVIĆ“

                  V R P O L J E

KLASA:112-02-01-16

URBROJ:2178/11-01-16-255-4

U Vrpolju, 15. 11. 2016. godine

 

Nakon objavljenog natječaja Osnovne škole „Ivan Meštović“, Vrpolje objavljenih na mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole od 3.11.2016., temeljem uvida u natječajnu dokumentaciju i prijedloga ravnatelja, Školski odbor je na sjednici održanoj 15. 11. 2016. izabrao sljedećeg kandidata:

1. UČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA – NEPUNO (15 SATI TJEDNO)  NEODREĐENO RADNO VRIJEME

      - MAJA ZVIROTIĆ – MAGISTRA PRIMARNOG OBRAZOVANJA, MODUL A- RAZREDNA NASTAVA I MODUL C-ENGLESKI JEZIK

 

Temeljem uvida u natječajnu dokumentaciju i prijedloga ravnatelja, Školski odbor na sjednici održanoj 15. 11. 2016. izabrao je kandidata za učitelja/icu PRIRODE, BIOLOGIJE I KEMIJE

 

           REPUBLIKA HRVATSKA

    BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA „IVAN MEŠTROVIĆ“

                  V R P O L J E

KLASA:112-02-01-16

URBROJ:2178/11-01-16-255-4

U Vrpolju, 15. 11. 2016. godine

 

PREDMET: Obavijest svim kandidatima natječaja

Nakon objavljenog natječaja Osnovne škole „Ivan Meštović“, Vrpolje objavljenih na mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole od 3.11.2016., temeljem uvida u natječajnu dokumentaciju i prijedloga ravnatelja, Školski odbor je na sjednici održanoj 15. 11. 2016. izabrao sljedećeg kandidata:

1. UČITELJ/ICA PRIRODE, BIOLOGIJE I KEMIJE – PUNO ODREĐENO VRIJEME – DO POVRATKA ZAPOSLENICE S RODILJNOG DOPUSTA

      - LUCIJANA MARKOVIĆ – MAGISTRA EDUKACIJE BIOLOGIJE I KEMIJE

 

 

RAVNATELJ:

Miroslav Zmaić,v.r.


Natječaj za učitelja/icu prirode, biologije i kemije

NATJEČAJ

Osnovna škola "Ivan Meštrović" Vrpolje na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN RH 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12, 86/12,126/12,94/13,152/14) objavljuje 

   NATJEČAJ

        za radno mjesto

Učitelj/ica prirode, biologije i kemije, 1 izvršitelj (m/ž) – određeno puno radno vrijeme, zamjena do povratka djelatnice s rodiljnog dopusta     

NAPOMENE: Uvjeti Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN RH 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12, 86/12,126/12,94/13,152/14) i prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96, 56/01)

Uz prijavu na natječaj obvezno priložiti: presliku diplome, presliku domovnice, presliku rodnog lista, uvjerenje o nekažnjavanju i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci), te kratak životopis. 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruju.

Navedenu dokumentaciju dostaviti u presliku jer istu ne vraćamo.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole (03.11.2016. – 11.11.2016.)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavite osobno ili poštom na navedenu adresu.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama škole : www.os-imestrovic-vrpolje.skole.hr (pod natječaj)

Kandidati imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju izabranog kandidata.

Datum objave: 3.11.2016.g.

Prijave dostaviti na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA "IVAN MEŠTROVIĆ" VRPOLJE

BANA JOSIPA JELAČIĆA 50

35210 VRPOLJE

(za natječaj)

 


Natječaj za učitelja/icu engleskog jezika

NATJEČAJ

Osnovna škola "Ivan Meštrović" Vrpolje na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN RH 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12, 86/12,126/12,94/13,152/14) objavljuje 

     NATJEČAJ

          za radno mjesto

Učitelj/ica engleskog jezika, 1 izvršitelj (m/ž) – neodređeno nepuno radno vrijeme – 15 sati tjedno, upražnjeni poslovi      

NAPOMENE: Uvjeti Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN RH 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12, 86/12,126/12,94/13,152/14) i prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96, 56/01)

Uz prijavu na natječaj obvezno priložiti: presliku diplome, presliku domovnice, presliku rodnog lista, uvjerenje o nekažnjavanju i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci), te kratak životopis. 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruju.

Navedenu dokumentaciju dostaviti u presliku jer istu ne vraćamo.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole (03.11.2016. – 11.11.2016.)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavite osobno ili poštom na navedenu adresu.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama škole : www.os-imestrovic-vrpolje.skole.hr (pod natječaj)

Kandidati imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju izabranog kandidata.

Datum objave: 3.11.2016.g.

Prijave dostaviti na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA "IVAN MEŠTROVIĆ" VRPOLJE

BANA JOSIPA JELAČIĆA 50

35210 VRPOLJE

(za natječaj)


Natječaj za učitelja/icu matematike i informatike

    NATJEČAJ

Osnovna škola "Ivan Meštrović" Vrpolje na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN RH 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12, 86/12,126/12,94/13,152/14) objavljuje 

          NATJEČAJ

            za radno mjesto

Učitelj/ica matematike i informatike, 1 izvršitelj (m/ž) – određeno puno radno vrijeme, zamjena do povratka djelatnice s neplaćenog dopusta

NAPOMENE: Uvjeti Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN RH 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12, 86/12,126/12,94/13,152/14) i prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96, 56/01)

Uz prijavu na natječaj obvezno priložiti: presliku diplome, presliku domovnice, presliku rodnog lista, uvjerenje o nekažnjavanju i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci), te kratak životopis. 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruju.

Navedenu dokumentaciju dostaviti u presliku jer istu ne vraćamo.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole (03.11.2016. – 11.11.2016.)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavite osobno ili poštom na navedenu adresu.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama škole : www.os-imestrovic-vrpolje.skole.hr (pod natječaj)

Kandidati imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju izabranog kandidata.

Datum objave:3.11.2016.g.

Prijave dostaviti na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA "IVAN MEŠTROVIĆ" VRPOLJE

BANA JOSIPA JELAČIĆA 50

35210 VRPOLJE

(za natječaj)


Obavijest kandidatima natječaja od 14.03.2016.

OBAVIJEST KANDIDATIMA NATJEČAJA OD 14.03. 2016.

Temeljem uvida u natječajnu dokumentaciju i prijedloga ravnatelja, Školski odbor na sjednici održanoj 07. 04. 2016. izabrao je kandidata za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa učitelja/ice razredne nastave

 

           REPUBLIKA HRVATSKA

    BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA „IVAN MEŠTROVIĆ“  V R P O L J E

 

KLASA:112-02-01-16

URBROJ:2178/11-01-16-38

 

U Vrpolju, 07. 04. 2016. godine

 

PREDMET: Obavijest svim kandidatima natječaja

Nakon objavljenog natječaja Osnovne škole „Ivan Meštović“, Vrpolje objavljenih na mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole od 14.03.2016., temeljem uvida u natječajnu dokumentaciju i prijedloga ravnatelja, Školski odbor je na sjednici održanoj 07. 04. 2016. izabrao sljedećeg kandidata:

1. STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

      -ANITA ČALUŠIĆ MARKOVIĆ, MAGISTRA PRIMARNOG OBRAZOVANJA

 

S poštovanjem,

RAVNATELJ:

Miroslav Zmaić,v.r.

 

 

 


Natječaj za učitelja/icu razredne nastave-stručno osposobljavanje

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj  školi ( NN  87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.), ravnatelj Osnovne škole „Ivan Meštrović“ Vrpolje raspisuje netječaj.

NATJEČAJ

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

UČITELJA/ICE  RAZREDNE NASTAVE

(jedan izvršitelj/ica puno radno vrijeme) 

UVJETI: Prema odredbama članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.)

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

-          životopis,

-          presliku diplome,

-          presliku rodnog lista

-          presliku domovnice,

-          potvrdu HZZ-a o prijavi i evidenciji prema Zakonu o poticanju zapošljavanja,

-         presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

Dokumentaciju slati u presliku jer istu ne vraćamo.Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  i mrežnoj stranici Osnovne škole „Ivan Meštrović“ Vrpolje         

Nepotpune i nepravodobno dostavljene zamolbe, neće se razmatrati. 

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama škole :

www.os-imestrovic-vrpolje.skole.hr (pod natječaj)

Kandidati imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju izabranog kandidata.

Datum objave natječaja: 14.03.2016. – 22.03.2016. godine

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavite osobno ili poštom na navedenu adresu

OSNOVNA ŠKOLA "IVAN MEŠTROVIĆ" VRPOLJE

BANA JOSIPA JELAČIĆA 50

35210 VRPOLJE

s naznakom „stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“


Obavijest kandidatima natječaja od 02.02.2016.

Temeljem uvida u natječajnu dokumentaciju i prijedloga ravnatelja, Školski odbor na sjednici održanoj 22. 02. 2016. izabrao je kandidata za radno mjesto učitelja/ice fizike.

REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA „IVAN MEŠTROVIĆ“

V R P O L J E

 

KLASA:112-02-01-16

URBROJ:2178/11-01-16-38

 

U Vrpolju, 22. 02. 2016. godine

 

PREDMET: Obavijest svim kandidatima natječaja

Nakon objavljenog natječaja Osnovne škole „Ivan Meštović“, Vrpolje objavljenih na mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole od 02.02.2016., temeljem uvida u natječajnu dokumentaciju i prijedloga ravnatelja, Školski odbor je na sjednici održanoj 22. 02. 2016. izabrao sljedećeg kandidata:

1. UČITELJ/ICA FIZIKE na neodređeno nepuno radno vrijeme (12 sati tjedno)

      -GORAN PINTARIĆ, VSS, PROFESOR FIZIKE I TEHNIČKE KULTURE S INFORMATIKOM

 

S poštovanjem,

RAVNATELJ:

Miroslav Zmaić,v.r.

 

 


Natječaj za učitelja/icu razredne nastave

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj  školi ( NN  87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.), ravnatelj Osnovne škole „Ivan Meštrović“ Vrpolje raspisuje

 

NATJEČAJ

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

UČITELJA/ICE  RAZREDNE NASTAVE

  (jedan izvršitelj/ica puno radno vrijeme) 

UVJETI: Prema odredbama članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.)

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

-          životopis,

-          presliku diplome,

-          presliku rodnog lista

-          presliku domovnice,

-          potvrdu HZZ-a o prijavi i evidenciji prema Zakonu o poticanju zapošljavanja,

-         presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

Dokumentaciju slati u presliku jer istu ne vraćamo.

 Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  i mrežnoj stranici Osnovne škole „Ivan Meštrović“ Vrpolje         

Nepotpune i nepravodobno dostavljene zamolbe, neće se razmatrati. 

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama škole : www.os-imestrovic-vrpolje.skole.hr (pod natječaj)

Kandidati imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju izabranog kandidata.

Datum objave natječaja: 3.11.2015. – 11.11.2015. godine

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavite osobno ili poštom na navedenu adresu

OSNOVNA ŠKOLA "IVAN MEŠTROVIĆ" VRPOLJE

 BANA JOSIPA JELAČIĆA 50

35210 VRPOLJE

 s naznakom „stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“

 


Natječaj za učitelja/icu matematike i fizike

NATJEČAJ

Osnovna škola "Ivan Meštrović" Vrpolje na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN RH 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12, 86/12,126/12,94/13,152/14) objavljuje 

 NATJEČAJ

za radno mjesto

Učitelj/ica matematike i fizike, 1 izvršitelj (m/ž) – određeno puno radno vrijeme

NAPOMENE: Uvjeti Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN RH 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12, 86/12,126/12,94/13,152/14) i prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96)

Uz prijavu na natječaj obvezno priložiti: presliku diplome, presliku domovnice, presliku rodnog lista, uvjerenje o nekažnjavanju i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci), te kratak životopis. 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruju.

Navedenu dokumentaciju dostaviti u presliku jer istu ne vraćamo.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole (15.09.2015. – 23.09.2015.)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavite osobno ili poštom na navedenu adresu.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama škole : www.os-imestrovic-vrpolje.skole.hr (pod natječaj)

Kandidati imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju izabranog kandidata.

Datum objave:15.09.2015.g.

Prijave dostaviti na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA "IVAN MEŠTROVIĆ" VRPOLJE

BANA JOSIPA JELAČIĆA 50

35210 VRPOLJE

(za natječaj)


Natječaj za učitelja/ice Hrvatskog jezika

NATJEČAJ

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

UČITELJA/ICE  HRVATSKOG JEZIK

(jedan izvršitelj/ica puno radno vrijeme)

UVJETI: Prema odredbama članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.)

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • presliku diplome,
 • presliku rodnog lista
 •  presliku domovnice,
 • potvrdu HZZ-a o prijavi i evidenciji prema Zakonu o poticanju zapošljavanja,
 • presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

Dokumentaciju slati u presliku jer istu ne vraćamo.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  i mrežnoj stranici Osnovne škole „Ivan Meštrović“ Vrpolje         

 Nepotpune i nepravodobno dostavljene zamolbe, neće se razmatrati. 

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama škole : www.os-imestrovic-vrpolje.skole.hr (pod natječaj)

Kandidati imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju izabranog kandidata.

Datum objave natječaja:31.08.2015. – 08.09.2015. godine

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavite osobno ili poštom na navedenu adresu

 OSNOVNA ŠKOLA "IVAN MEŠTROVIĆ" ,   VRPOLJE

BANA JOSIPA JELAČIĆA 50

35210 VRPOLJE

s naznakom „stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“


Obavijest svim kandidatima natječaja

OBAVIJEST KANDIDATIMA NATJEČAJA OD 05.03 2015.


Temeljem uvida u natječajnu dokumentaciju i prijedloga ravnatelja, Školski odbor na sjednici

održanoj 18. 03. 2015. izabrao je kandidata za radno mjesto učitelja/ice matematike i informatike

REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA „IVAN MEŠTROVIĆ“

                            V R P O L J E

KLASA:112-02-01-15

URBROJ:2178/11-01-15-51

U Vrpolju, 19. 03. 2015. godine

PREDMET: Obavijest svim kandidatima natječaja

Nakon objavljenog natječaja Osnovne škole „Ivan Meštović“, Vrpolje objavljenih na mrežnim stranicama i

oglasnim pločama škole od 05.03.2015., temeljem uvida u natječajnu dokumentaciju i prijedloga ravnatelja,

Školski odbor je na sjednici održanoj 18. 03. 2015. izabrao sljedećeg kandidata:

1. UČITELJ/ICA MATEMATIKE I INFORMATIKE na neodređeno puno radno vrijeme

      - MAGDALENA MIKULIĆ, VSS, MAGISTRA EDUKACIJE MATEMATIKE I INFORMATIKE
 

S poštovanjem,                              

RAVNATELJ:Miroslav Zmaić,v.r.

 

 


Natječaj

Osnovna škola "Ivan Meštrović" Vrpolje na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN RH 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12, 86/12,126/12,94/13,152/14) objavljuje 

    NATJEČAJ

         za radno mjesto

1. Učitelj/ica matematike i informatike, 1 izvršitelj (m/ž) – neodređeno puno radno vrijeme

NAPOMENE: Uvjeti Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN RH 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12, 86/12,126/12,94/13,152/14) i prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96)

Uz prijavu na natječaj obvezno priložiti: presliku diplome, presliku domovnice, presliku rodnog lista, uvjerenje o nekažnjavanju i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci), te kratak životopis. 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruju.

Navedenu dokumentaciju dostaviti u presliku jer istu ne vraćamo.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole (5.3.2015. – 13.3.2015.)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavite osobno ili poštom na navedenu adresu.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama škole : www.os-imestrovic-vrpolje.skole.hr (pod Natječaji)

Kandidati imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju izabranog kandidata.

Datum objave:5.3.2015.

Prijave dostaviti na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA "IVAN MEŠTROVIĆ" VRPOLJE

BANA JOSIPA JELAČIĆA 50

35210 VRPOLJE

(za natječaj)


Rezultati natječaja
OBAVIJEST KANDIDATIMA NATJEČAJA OD 12.12 2014. 
 
Temeljem uvida u natječajnu dokumentaciju i prijedloga ravnatelja, Školski odbor na sjednici održanoj 22. 12. 2014. izabrao je kandidata za radno mjesto učitelja/ice HRVATSKOG JEZIKA
 
REPUBLIKA HRVATSKA
 
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
 
OSNOVNA ŠKOLA „IVAN MEŠTROVIĆ“
                       V R P O L J E
 
KLASA:112-02-01-14
URBROJ:2178/11-01-14-308
U Vrpolju, 22. 12. 2014. godine
 
PREDMET: Obavijest svim kandidatima natječaja
 
Nakon objavljenog natječaja Osnovne škole „Ivan Meštović“, Vrpolje objavljenih na mrežnim stranicama i 
oglasnim pločama škole od 12.12.2014., temeljem uvida u natječajnu dokumentaciju i prijedloga ravnatelja, 
Školski odbor je na sjednici održanoj 22. 12. 2014. izabrao sljedećeg kandidata:
1. UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA na određeno puno radno vrijeme
 
      - KAROLINA JURJEVIĆ, VSS, PROFESOR HRVATSKOG JEZIKA
 
 
 
S poštovanjem,
 
RAVNATELJ:
 
Miroslav Zmaić,v.r.

Natječaj

NATJEČAJ

Osnovna škola "Ivan Meštrović" Vrpolje na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN RH 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12, 86/12,126/12,94/13) objavljuje 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 1. Učitelj/ica hrvatskog jezika, 1 izvršitelj (m/ž) – određeno puno radno vrijeme do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta     

NAPOMENE: Uvjeti Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN RH 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12, 86/12,126/12,94/13) i prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96)

Uz prijavu na natječaj obvezno priložiti: presliku diplome, presliku domovnice, presliku rodnog lista, uvjerenje o nekažnjavanju i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci), te kratak životopis. 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruju.

Navedenu dokumentaciju dostaviti u presliku jer istu ne vraćamo.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole (12.12.2014. – 20.12.2014.)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavite osobno ili poštom na navedenu adresu.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama škole : www.os-imestrovic-vrpolje.skole.hr (pod natječaj)

Kandidati imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju izabranog kandidata.

Datum objave: 12.12.2014.g.

Prijave dostaviti na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA "IVAN MEŠTROVIĆ" VRPOLJE

BANA JOSIPA JELAČIĆA 50

35210 VRPOLJE

(za natječaj)

 


OBAVIJEST KANDIDATIMA NATJEČAJA

OBAVIJEST KANDIDATIMA NATJEČAJA OD 21.10 2014.

Temeljem uvida u natječajnu dokumentaciju i prijedloga ravnatelja, Školski odbor na sjednici

održanoj 31. listopada 2014. izabrao je kandidata za radna mjesta učitelja/ice glazbene kulture,

učitelja/ice njemačkog jezika i učitelja/ice razredne nastave

REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA „IVAN MEŠTROVIĆ“

 V R P O L J E

KLASA:112-07-01-14

URBROJ:2178/11-01-14-33

U Vrpolju, 31. listopada 2014. godine

PREDMET: Obavijest svim kandidatima natječaja
Nakon objavljenih natječaja Osnovne škole „Ivan Meštović“, Vrpolje objavljenih na mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole od 21.10.2014., temeljem uvida u natječajnu dokumentaciju i prijedloga ravnatelja,
Školski odbor je na sjednici održanoj 31. listopada 2014. izabrao sljedeće kandidate:

1.UČITELJ/ICA GLAZBENE KULTURE na određeno nepuno radno vrijeme

 - ĐURĐICA SPAJIĆ, VSS, PROFESOR GLAZBENE KULTURE

2. .UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE na određeno puno radno vrijeme

 - KRISTINA ČOLAK, VSS, DIPLOMIRANI UČITELJ RAZREDNE NASTAVE

3. UČITELJ/ICA NJEMAČKOG JEZIKA na neodređeno nepuno radno vrijeme

 - MARIJA BRANDIĆ, VSS, PROFESOR NJEMAČKOG JEZIKAS poštovanjem,

RAVNATELJ:

Miroslav Zmaić,v.r.


Natječaj za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave

NATJEČAJOsnovna škola "Ivan Meštrović" Vrpolje na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN RH 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12, 86/12,126/12,94/13)


 NATJEČAJ

 za radno mjesto


1. Učitelj/ica razredne nastave, 1 izvršitelj (m/ž) – određeno puno radno vrijeme – zamjena
NAPOMENE: Uvjeti Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN RH 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12, 86/12,126/12,94/13) i prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96)
Uz prijavu na natječaj obvezno priložiti: presliku diplome, presliku domovnice, presliku rodnog lista,uvjerenje o nekažnjavanju i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci),Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema
objavljuje do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta te kratak životopis.
Navedenu dokumentaciju dostaviti u presliku jer istu ne vraćamo.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavite osobno ili poštom na navedenu adresu.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama škole : www.os-imestrovic-
vrpolje.skole.hr (pod natječaj)
Kandidati imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju izabranog kandidata.

Datum objave:21.10.2014.g.
Prijave dostaviti na adresu:
OSNOVNA ŠKOLA "IVAN MEŠTROVIĆ" VRPOLJE
BANA JOSIPA JELAČIĆA 50
35210 VRPOLJE
(za natječaj)

 


Natječaj za radno mjesto učitelj/ica njemačkog jezika

NATJEČAJ

Osnovna škola "Ivan Meštrović" Vrpolje na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u

osnovnoj i srednjoj školi ( NN RH 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12, 86/12,126/12,94/13)

 NATJEČAJ

za radno mjesto

1. Učitelj/ica njemačkog jezika, 1 izvršitelj (m/ž) – neodređeno nepuno radno vrijeme – 26
NAPOMENE: Uvjeti Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN RH 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12, 86/12,126/12,94/13) i prema Pravilniku o stručnoj spremi ipedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96)Uz prijavu na natječaj obvezno priložiti: presliku diplome, presliku domovnice, presliku rodnog lista,uvjerenje o nekažnjavanju i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci),
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su uprijavi za natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo podjednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjeteza ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženihuvjeta, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema objavljuje sati tjedno te kratak životopis.
Navedenu dokumentaciju dostaviti u presliku jer istu ne vraćamo.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavite osobno ili poštom na navedenu adresu.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama škole : www.os-imestrovic-
vrpolje.skole.hr (pod natječaj)
Kandidati imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju izabranog kandidata.
Datum objave:21.10.2014.g.
Prijave dostaviti na adresu:
OSNOVNA ŠKOLA "IVAN MEŠTROVIĆ" VRPOLJE
BANA JOSIPA JELAČIĆA 50
35210 VRPOLJE
(za natječaj)

 


Natječaj za radno mjesto učitelj/ica glazbene kulture

Osnovna škola "Ivan Meštrović" Vrpolje na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN RH 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12, 86/12,126/12,94/13)
 NATJEČAJ  za radno mjesto

1. Učitelj/ica glazbene kulture, 1 izvršitelj (m/ž) – određeno nepuno radno vrijeme – 20 sati

NAPOMENE: Uvjeti Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN RH 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12, 86/12,126/12,94/13) i prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96)

Uz prijavu na natječaj obvezno priložiti: presliku diplome, presliku domovnice, presliku rodnog lista,uvjerenje o nekažnjavanju i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci),
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema objavljuje tjedno te kratak životopis.

Navedenu dokumentaciju dostaviti u presliku jer istu ne vraćamo.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavite osobno ili poštom na navedenu adresu.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama škole : www.os-imestrovic-
vrpolje.skole.hr (pod natječaj)

Kandidati imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju izabranog kandidata.

Datum objave:21.10.2014.g.

Prijave dostaviti na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA "IVAN MEŠTROVIĆ" VRPOLJE

BANA JOSIPA JELAČIĆA 50

35210 VRPOLJE

(za natječaj)


obavijest svim kandidatima

Temeljem uvida u natječajnu dokumentaciju i prijedloga ravnatelja Školski odbor na sjednici održanoj 16. listopada 2014. izabrao je kandidata za radno mjesto spremača/ice

REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA „IVAN MEŠTROVIĆ“

 V R P O L J E

KLASA:112-07-01-14

URBROJ:2178/11-01-14-33

U Vrpolju, 16. listopada 2014. godine

 

 PREDMET: Obavijest svim kandidatima natječaja

Nakon objavljenog natječaja za prijem spremača/ice na određeno puno radno vrijeme Osnovne škole „Ivan Meštrović“, Vrpolje, objavljenih na mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole od 02.10.2014., temeljem uvida u natječajnu dokumentaciju i prijedloga ravnatelja, Školski odbor je na sjednici održanoj 16. listopada 2014. izabrao sljedećeg kandidata:

1.SPREMAČ/ICA na određeno puno radno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja

 - KRISTINA DRINOVAC, SSS

                                                                                          S poštovanjem,

                                                                               RAVNATELJ: Miroslav Zmaić,v.r.

 

 


Natječaj za radno mjesto spremač/spremačica
Brodsko-posavska županija
 
Osnovna škola „Ivan Meštrović“
 
 V r p o l j e
 
Klasa: 112-02-01-14
 
Urbroj: 2178/11-01-14-250
 
Vrpolje, 02. 10. 2014. godine
 
NATJEČAJ
 
Osnovna škola "Ivan Meštrović" Vrpolje na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u 
 
osnovnoj i srednjoj školi (NN 94/13) objavljuje 
 
NATJEČAJ
 
1. Spremač/ica, 1 izvršitelj (m/ž) – određeno puno radno vrijeme, zamjena do povratka 
 
 Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete: završena osnovna škola 
 
za popunu radnog mjesta
 
radnice s bolovanja, rad u 2 smjene
Uz prijavu na natječaj obvezno priložiti: zamolba, životopis, dokaz o stručnoj spremi, presliku
 
domovnice, presliku rodnog lista, uvjerenje o nekažnjavanju i da se protiv kandidata ne vodi kazneni 
 
postupak, ne stariji od 6 mjeseci (prema članku 106. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 
 
srednjoj školi NN 94/13)
 
Navedenu dokumentaciju dostaviti u presliku jer istu ne vraćamo.
 
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima dužni 
 
su se u zamolbi pozvati na to pravo, te priložiti sve dokaze o pravu na koje se pozivaju. 
 
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola (prema Zakonu o ravnopravnosti spolova 
 
(NN 82/08)
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na mrežnim stranicama 
 
i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim 
 
pločama škole (02.10.2014. – 10.10.2014.)
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama škole : http://os-imestrovic-
vrpolje.skole.hr/ (pod natječaj)
 
 Kandidati imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju izabranog kandidata.
 
 Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavite osobno ili poštom na navedenu adresu: 
 
 OSNOVNA ŠKOLA "IVAN MEŠTROVIĆ" VRPOLJE
 
 BANA JOSIPA JELAČIĆA 50
 
 35210 VRPOLJE
 
 (za natječaj) 
 
 Ravnatelj:
 
 Miroslav Zmaić, prof.

 

 

 


obavijest svim kandidatima

REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA „IVAN MEŠTROVIĆ“

                            V R P O L J E

KLASA:112-07-01-14

URBROJ:2178/11-01-14-232

U Vrpolju, 26. rujna 2014. godine

 

Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne

novine br. 94/13) i članka 57. Statuta Osnovne škole „Ivan Meštrović“ Vrpolje, ravnatelj škole donosi:

 

                                                    O D L U K U

 

         o neizboru kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto spremača/ice

 

1.  Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 94/13) i članka 57. Statuta Osnovne škole „Ivan Meštrović“ Vrpolje, ravnatelj škole donio je odluku o neizboru kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto spremač/ica (1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme – zamjena do povratka djelatnice s bolovanja)

Natječaj je objavljen dana 15. rujna 2014. godine na mrežnim stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole „Ivan Meštrović“ Vrpolje.

 

2.  Ova Odluka dostaviti će se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te objaviti na mrežnim

stranicama Škole.

 

3.  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

OBRAZLOŽENJE

           Na sjednici Školskog odbora održanoj 26.rujna 2014. godine ravnatelj Miroslav Zmaić nije dobio suglasnost Školskog odbora za zapošljavanje ni za jednog predloženog kandidata te je donesena odluka o ponovnom raspisivanju natječaja.

S poštovanjem,                

                                                                                                                                                        RAVNATELJ:                      

  Miroslav Zmaić,v.r.

 

 

 


Natječaj za radno mjesto spremač/spremačica

Brodsko-posavska županija

Osnovna škola „Ivan Meštrović“

               V r p o l j e

Klasa: 112-02-01-14

Urbroj: 2178/11-01-14-232

Vrpolje, 15. 09. 2014. godine

NATJEČAJ

Osnovna škola "Ivan Meštrović" Vrpolje na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 94/13) objavljuje

NATJEČAJ

1. Spremač/ica, 1 izvršitelj (m/ž) – određeno puno radno vrijeme, zamjena do povratka

 Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete: završena osnovna škola

Uz prijavu na natječaj obvezno priložiti: zamolba, životopis, dokaz o stručnoj spremi, presliku domovnice, presliku rodnog lista, uvjerenje o nekažnjavanju i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne stariji od 6 mjeseci (prema članku 106.  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN 94/13) za popunu radnog mjesta

radnice s bolovanja, rad u 2 smjene.

Navedenu dokumentaciju dostaviti u presliku jer istu ne vraćamo.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima dužni su se u zamolbi pozvati na to pravo, te priložiti sve dokaze o pravu na koje se pozivaju.

Na natječaj se mogu ravnopravno  prijaviti osobe oba spola (prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole (15.09.2014. – 23.09.2014.)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama škole :  http://os-imestrovic-vrpolje.skole.hr/ (pod natječaj)

Kandidati imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju izabranog kandidata.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavite osobno ili poštom na navedenu adresu:                

 OSNOVNA ŠKOLA "IVAN MEŠTROVIĆ" VRPOLJE

BANA JOSIPA JELAČIĆA 50

 35210 VRPOLJE

                                                    (za natječaj)                                                      

     Ravnatelj:                   

                         Miroslav Zmaić, prof.

 

 


Obavijest kandidatima natječaja za učitelja/icu hrvatkog jezika

OBAVIJEST KANDIDATIMA NATJEČAJA OD 04.09 2014.

Temeljem uvida u natječajnu dokumentaciju i prijedloga ravnatelja Školski odbor na sjednici održanoj

15. rujna 2014. izabrao je kandidata za radno mjesto učitelja/ice hrvatskog jezika

 

REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA „IVAN MEŠTROVIĆ“

 V R P O L J E

KLASA:112-07-01-14

URBROJ:2178/11-01-14-33

U Vrpolju, 15. rujna 2014. godine

PREDMET: Obavijest svim kandidatima natječaja

Nakon objavljenog natječaja za prijem učitelja/ice hrvatskog jezika na neodređeno puno radno vrijeme Osnovne škole „Ivan Meštović“, Vrpolje, objavljenih na mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole od 04.09.2014.,temeljem uvida u natječajnu dokumentaciju i prijedloga ravnatelja, Školski odbor je na sjednici održanoj 15.rujna 2014. izabrao sljedećeg kandidata:

1.UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA na neodređeno puno radno vrijeme

 - JASMINA ŠPOLJAR, VSS, PROFESOR HRVATSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

S poštovanjem,

RAVNATELJ:

Miroslav Zmaić,v.r.

 


Natječaj za radno mjesto učitelj/ica hrvatskog jezika

NATJEČAJ

Osnovna škola "Ivan Meštrović" Vrpolje na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN RH 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12, 86/12,126/12,94/13) objavljuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 1. Učitelj/ica hrvatskog jezika, 1 izvršitelj (m/ž) – neodređeno puno radno vrijeme

NAPOMENE: Uvjeti Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN RH 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12, 86/12,126/12,94/13) i prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96)

Uz prijavu na natječaj obvezno priložiti: presliku diplome, presliku domovnice, presliku rodnog lista, uvjerenje o nekažnjavanju i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci), te kratak životopis. 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruju.

Navedenu dokumentaciju dostaviti u presliku jer istu ne vraćamo.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole (04.09.2014. – 11.09.2014.)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavite osobno ili poštom na navedenu adresu.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama škole : www.os-imestrovic-vrpolje.skole.hr (pod natječaj)

Kandidati imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju izabranog kandidata.

Datum objave: 04.09.2014.g.

Prijave dostaviti na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA "IVAN MEŠTROVIĆ" VRPOLJE

BANA JOSIPA JELAČIĆA 50

35210 VRPOLJE

(za natječaj)

 


Rezultati natječaja

REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA „IVAN MEŠTROVIĆ“

                            V R P O L J E

KLASA:112-07-01-14

URBROJ:2178/11-01-14-33

U Vrpolju, 16. travnja 2014. godine

 

PREDMET: Obavijest svim kandidatima natječaja

Nakon objavljenog natječaja za prijem spremača/ice na određeno puno radno vrijeme Osnovne škole „Ivan Meštović“, Vrpolje, objavljenih na mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole od 02.04.2014., temeljem uvida u natječajnu dokumentaciju i prijedloga ravnatelja, Školski odbor je na sjednici održanoj 16. travnja  2014. izabrao sljedećeg kandidata:

1.SPREMAČ/ICA na određeno puno radno vrijeme

           - DEJANA ATLAŠEVIĆ, SSS,   s Potvrdom koja služi u svrhu dokaza statusa člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

S poštovanjem,

RAVNATELJ:

Miroslav Zmaić,v.r.

 


Natječaj za radno mjesto: SPREMAČ/SPREMAČICA

Radno mjesto


Mjesto rada:VRPOLJE, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika:1

Vrsta zaposlenja:Na određeno; zamjena

Radno vrijeme:Puno radno vrijeme

Način rada:2 smjene

Smještaj:Nema smještaja

Naknada za prijevoz:U cijelosti

Natječaj vrijedi od:2.4.2014

Natječaj vrijedi do:10.4.2014

Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

 

Posloprimac


Razina obrazovanja:Završena osnovna škola

Radno iskustvo:Nije važno

Ostale informacije: 

Tekst natječaja:

 

 

 

 Brodsko-posavska županija

Osnovna škola „Ivan Meštrović“

               V r p o l j e

Klasa: 112-02-01-14

Urbroj: 2178/11-01-14-76

Vrpolje, 02. 04. 2014. godine

NATJEČAJ

Osnovna škola "Ivan Meštrović" Vrpolje na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12, 86/12,126/12,94/13) objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 1. Spremač/ica, 1 izvršitelj (m/ž) – određeno puno radno vrijeme

   Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete: završena osnovna škola

Uz prijavu na natječaj obvezno priložiti: zamolba, životopis, dokaz o stručnoj spremi, presliku domovnice, presliku rodnog lista, uvjerenje o nekažnjavanju i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne stariji od 6 mjeseci (prema članku 106.  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN 94/13)

Navedenu dokumentaciju dostaviti u presliku jer istu ne vraćamo.

      Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima dužni su se u zamolbi pozvati na to pravo, te priložiti sve dokaze o pravu na koje se pozivaju.

Na natječaj se mogu ravnopravno  prijaviti osobe oba spola (prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08)

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole (02.04.2014. – 10.04.2014.)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.  

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama škole :  http://os-imestrovic-vrpolje.skole.hr/ (pod natječaj)

            Kandidati imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju izabranog kandidata.

            Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavite osobno ili poštom na navedenu adresu:                

OSNOVNA ŠKOLA "IVAN MEŠTROVIĆ" VRPOLJE

BANA JOSIPA JELAČIĆA 50

35210 VRPOLJE

                                               (za natječaj)                                                         

                         Ravnatelj:   Miroslav Zmaić, prof.


NATJEČAJ za popunu radnog mjesta - Učitelj

NAPOMENE: Uvjeti Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN RH 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12, 86/12,126/12,94/13) i prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96)

Uz prijavu na natječaj obvezno priložiti: presliku diplome, presliku domovnice, presliku rodnog lista, uvjerenje o nekažnjavanju i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne stariji od 6 mjeseci te kratak životopis. 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruju.

Navedenu dokumentaciju dostaviti u presliku jer istu ne vraćamo.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole (21.02.2014. – 01.03.2014.)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavite osobno ili poštom na navedenu adresu.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama škole : www.os-imestrovic-vrpolje.skole.hr (pod natječaj)

Kandidati imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju izabranog kandidata.

Datum objave: 21.02.2014.g.

Prijave dostaviti na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA "IVAN MEŠTROVIĆ" VRPOLJE

BANA JOSIPA JELAČIĆA 50

35210 VRPOLJE

(za natječaj)


Obavijest o rezultatima natječaja

    Nakon razmatranja prispjelih zamolbi te zasjedanja Školskog odbora.12. studenoga    2013.,izvješćujemo Vas da je:

  Na radno mjesto spremač/ica primljena Marina Zmaić, SSS , iz Starih Perkovaca.

 Na radno mjesto učitelj/ica  edukatora - rehabilitatora primljena  Zvonimira Sučić, magistra defektologije iz Đakova.

 


NATJEČAJ za popunu radnog mjesta - Spremač

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 1. Spremač, 1 izvršitelj (m/ž) – određeno puno radno vrijeme

NAPOMENE: Uvjeti Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12.-pročišćeni tekst i 94/13.) i prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96.) čl.3.stavak 1.podstavak 1.

Uz prijavu na natječaj obvezno priložiti: dokaz o stručnoj spremi, presliku domovnice, presliku rodnog lista, uvjerenje o nekažnjavanju i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne stariji od 6 mjeseci te kratak životopis. 

Navedenu dokumentaciju dostaviti u presliku jer istu ne vraćamo.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole (31.10. – 07.11.2013.)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavite osobno ili poštom na navedenu adresu.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama škole : http://os-imestrovic-vrpolje.skole.hr/ (pod natječaj)

Kandidati imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju izabranog kandidata.

Datum objave: 31.10.2013.g.

Prijave dostaviti na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA "IVAN MEŠTROVIĆ" VRPOLJE

BANA JOSIPA JELAČIĆA 50

35210 VRPOLJE

(za natječaj)


NATJEČAJ za popunu radnog mjesta - Učitelj edukator-rehabilitator

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 1. Učitelj edukator-rehabilitator, 1 izvršitelj (m/ž) – određeno puno radno vrijeme

NAPOMENE: Uvjeti Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12.-pročišćeni tekst i 94/13.) i prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96.) čl.3.stavak 1.podstavak 1.

Uz prijavu na natječaj obvezno priložiti: dokaz o stručnoj spremi, presliku domovnice, presliku rodnog lista, uvjerenje o nekažnjavanju i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne stariji od 6 mjeseci te kratak životopis. 

Navedenu dokumentaciju dostaviti u presliku jer istu ne vraćamo.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole (31.10. – 07.11.2013.)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavite osobno ili poštom na navedenu adresu.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama škole :http://os-imestrovic-vrpolje.skole.hr/(pod natječaj)

Kandidati imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju izabranog kandidata.

Datum objave: 31.10.2013.g.

Prijave dostaviti na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA "IVAN MEŠTROVIĆ" VRPOLJE

BANA JOSIPA JELAČIĆA 50

35210 VRPOLJE

(za natječaj)


Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Kalendar
« Kolovoz 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

Virtualna knjižnica

Školski list

 Kad zvoni

                     

Godina čitanja 2021

Anketa
Koliko često posjećujete našu web stranicu?

Brojač posjeta
Ispis statistike od 5. 1. 2015.

Ukupno: 182233
Danas: 60
Forum
CMS za škole logo
Osnovna škola "Ivan Meštrović" Vrpolje / Bana Josipa Jelačića 50, HR-35210 Vrpolje / os-imestrovic-vrpolje.skole.hr / ured@os-imestrovic-vrpolje.skole.hr
preskoči na navigaciju